มอบทุนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ตัวแทนบริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้มอบมุนการศึกษา ให้กับ นายจักรกฤษ เติมฤทธิกุล ชั้นปี 4 สาขาวิศวกรรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มน. เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร