โครงการนัดพบแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิตพิการ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการนัดพบแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิตพิการ โดยมีทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยรศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมพูดคุยกับนิสิตพิการถึงความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และการเรียนแบบเป็นกันเอง โดยได้รับประทานอาหารกลางวันไปด้วยพร้อมพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆ ที่นิสิตอาจจะประสบพบปัญหา ระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งนี้ ในเรื่องใดบ้าง ซึ่งทางงานสวัสดิการฯ จะได้นำไปปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขให้ต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์แนะแนวให้คำปรึกษาและจัดหางาน กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร