โครงการอบรมสัมมนาและนำเสนอแนวปฏิบัติการที่ดีในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2556 งานบริการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต มน. จัดโครงการอบรมสัมมนาและนำเสนอแนวปฏิบัติการที่ดีในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง (GOOD PRACTICES: ANTI DRUG IN UNIVERSITY) นำโดย ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นประธานเครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดให้แต่ละสถาบันนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ซึ่งแต่ละสถาบันที่เป็นเครือข่าย ได้นำเสนอถึงเรื่องของปัญหาในพื้นที่ วิธีแก้ไข และการวางแผนดำเนินการ สรุปผลถึงการเปลี่ยนแปลงของนิสิต นักศึกษาของแต่ละสถาบัน และได้มีการถอดบทเรียนจากการนำเสนอในภาคเช้า นำมาหาเทคนิควิธีการที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาต่อไป ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ด จังหวัดสุโขทัย

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]