โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

       เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 หน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ งานธุรการ กองกิจการนิสิต ได้เรียนเชิญคณะกรรมการตรวจผลงานที่นิสิตได้ส่งเข้าประกวด ได้แก่ ภาพถ่าย หนังสั้น โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ และคำขวัญ ซึ่งได้เชิญคณะกรรมการในการตัดสินหนังสั้น คลิปวิดีโอ ภาพถ่าย และโปสเตอร์ จำนวน 3 ท่าน คือ 1.ดร.รัฐพล ไชยรัตน์ 2. นายดนัย เรียบสกุล และ3. นายพรสรวง ม่วงมา โดยผลงานผู้ชนะเลิศประเภทต่างๆ ดังนี้
ประเภทภาพถ่าย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ประเภทหนังสั้น ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
คลิปวิดีโอ ได้แก่ ชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีมลูกนเรศวร
ประเภทสื่อโปสเตอร์ รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล เนื่องจากผลงานยังไม่สมบูรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวปาณิสรา หมวดสีงข์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์มัตติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 ม.นเรศวร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวเพชรธิดา งาต้น นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
ส่วนการตัดสินผลงาน
ประเภทคำขวัญ คณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ 1.รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ 2.รศ.นาวาโทวัฒนชัย หมั่นยิ่ง และ 3.ผศ.ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ
ตัดสิน ณ ศูนย์แนะแนวแให้คำปรึกษาและจัดหางาน มหาวิทยาลัยนเรศวร