เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดให้มีการประกวด "เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)" จัด ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งการประกวดครั้งนี้ นิสิตมหาวิวทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศในการเต้น Cover Dance รวมถึงนิสิตทีได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ได้แก่ นายศิวศิษฏ์ วาจาสิทธิ์ นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มน. นางสาวปาริชาติ ยาน้อย นิสิตคณะบริหารธุรกิจฯ มน.น.ส.ชนากานต์ ทองล้ำ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 น.ส.ธิดารัตน์ อ่อนเส็ง นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1