พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำนิสิตมทาวิทยาลัยนเรศวร รับทุนการศึกษา จากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา พร้อมเสริมสร้างให้นิสิตมีความสามารถและเป็น กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ณ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ กรุงเทพฯ