ประชุมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 หน่วยวินีย งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจฯ จัดประชุมเรื่องการรณรางค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ โดยมีรศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธํ เป็นประธาน นอกจากนี้ยังเชิญบุคลากรของหน่วยรักษาความปลอดภัยจากทางกองอาคารและสถานที่ มน.เข้าร่วมประชุมถึงมาตรการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]