โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้น มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ส่งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม และร่วมกันพัฒนารูปแบบกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ยั่งยืน ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม หล่อหลอมจิตสาธารณะ จิตอาสาให้กับนิสิต และร่วมสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 5 ภาค ประกอบด้วยเครือเทา-งาม 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านศิลปวัฒนธรรม 3) ด้านกีฬา 4) ด้านบำเพ็ญประโยชน์ 5) ด้านทัศนศึกษา

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]