ผู้นำนิสิตพบอธิการบดี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 นายพณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ นายกองค์การนิสิต และนายวีระชัย โกวิทย์วรพงษ์ ประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2556 ได้นำทีมผู้นำนิสิตเข้าพบอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึงได้มีการหารือในเรื่องของหมวกกันน็อค ที่จะดำเนินการจัดระเบียบ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงหารือแนวทางการให้บริการรถไฟฟ้า และการปรับภูมิทัศย์หอพักให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการเรียนรู้ ประชุม ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]