สัมภาษณ์ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สัมภาษณ์ทุนการศึกษาของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นิสิตที่มีความเหมาะสม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร