ลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2556 "สีสันแห่งสายน้ำ แสงประทีปรวมใจ สานสายใยนเรศวร" เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงประจำปีของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ ได้จัดประกวดนางนพมาศ กระทง ผลการตัดสิน กระทงเล็ก ที่ 1 คณะบริหารฯ ที่ 2 คณะเกษตรฯ ที่ 3 คณะสหเวชฯ กระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม ที่ 1 คณะเกษตรฯ ที่ 2 คณะมนุษย์ฯ ที่ 3 คณะบริหารฯ กระทงใหญ่ ประเภทสร้างสรรค์ (รีไซเคลิ) ที่ 1 คณะแทพย์ฯ ที่ 2 คณะสังคมฯ ที่ 3 คณะวิทย์แพทย์ฯ นางนพมาศ ที่ 1 น.ส.กรชนก วงค์ชื่น คณะนิติฯ ที่ 2 นางสาวเพ็ญพิชชา เป้าประจักษ์ คณะทันตแพทย์ฯ ที่ 3 นางสาวพัชริดา แสนสุข วิทยาลัยนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตองค์การนิสิต)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]