มอบของที่ระลึกให้กับนิสิตที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่

งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต ได้นำนิสิตที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา จากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในโครงการ "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" จำนวน 5 คน ได้แก่ นายปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์ คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวนฤมล เอี่ยมชม คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวศรัญญา พนัสนาชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวอรทัย ก่ำแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ และ นายณัฐพงศ์ จันทร์ตา คณะสหเวชศาสตร์ โดยนำนิสิตเข้าพบ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อรับมอบของที่ระลึกและโอวาท ในการเรียนการดำเนินชีวิตต่อไป ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร