การประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ทันตแพทย์ ดร. อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเสนอชื่อขอรับ นเรศวร เพื่อเสนอชื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในระดับภาคเหนือ จำนวน ๑ คน โดยผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นไปตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 นายพณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่ 4
ลำดับที่ 2 นายอิสรพงษ์ ไทยนิมิต นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6
ลำดับที่ 3 นายปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]