จังหวัดชัยนาท เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดพื้นที่การสูบบุหรี่ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานตำรวจ จากจังหวัดชัยนาท ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบระดับพื้นที่เชิงรุก โดยเข้าศึกษาดูงานการจัดพื้นที่การสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เกี่ยวกับการจัดพื้นที่การสูบบุหรี่ เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ นายชัยนาม ไชยทิง นักวิชาการศึกษา ได้พูดถึงผลการดำเนินโครงการการจัดพื้นที่การสูบบุหรี่ หลังจากนั้น ได้ขึ้นรถเยี่ยมชมการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผุ้เข้าร่วมเยี่ยมครั้งนี้ กว่า 50 คน (วัธนกร เหนียมพ่วง ภาพ ชัยนาม ไชยทิง ข่าว)

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]