สัมภาษณ์นิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์นิสิตที่ขอรับทุนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร(ผ่านการสอบคัดเลือกมาจากคณะที่สังกัดแล้ว) เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 โดยมี รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุม ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]