สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2556 ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลับแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ และมีสถาบันที่เข้าร่วมดังนี้ ม.ขอนแก่น, ม.แห่งชาติลาว, ม.เชียงใหม่, มรภ.เชียงใหม่, .ม.สุภานุวงศ์, ม.แม่โจ้, ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.มหาสารคาม, ม.พะเยา, ม.พายัพ โดยมุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษา ได้มีกิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย