บริษัทไทยบริดจสโตน เข้าเยี่ยมนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2557

        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากร กองกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต ของคณะต่าง ๆ ได้ให้เกียรติต้อนรับ นางสาวปัญจมาส ทวิชาตานนท์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้แทนจากบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้มอบทุนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ได้เข้าเยี่ยมนิสิตทุนไทยบริดจสโตน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ผู้แทนจากบริษัท ฯ ได้พบปะพูดคุยกับนิสิตที่ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากบริษัท ฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการและสร้างเสริมกำลังใจให้กับนิสิตทุน รวมถึงแจ้งการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนิสิต อาทิ โครงการ 2014 Bridgestone Leadership Program (โครงการค่ายผู้นำเยาวชนไทยบริดจสโตน) และโครงการ 2014 Young Gen for Greening Thailand (การสนับสนุนโครวการนักศึกษาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม)
        อนึ่ง สำหรับทุนไทยบริดจสโตน เป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งชายและหญิง ที่เรียนอยู่ในคณะเกษตรศาสตร์ ฯ , วิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ปีละ 20 ทุน ๆ ละ 30,000 – 35,000 บาท/คน อย่างไรก็ตาม นิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะที่ตนเองสังกัด หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต โทรศัทพ์ 0-5596-1215 ได้ทุกวันในเวลาราชการ