DEBATE ผู้นำนิสิต

        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดการ DEBATE ผู้นำนิสิต ขึ้น เพื่อให้นิสิตที่จะต้องเลือกผู้นำได้ฟังแนวนโยบายของผู้สมัครที่จะเป็นตัวแทนของนิสิต เข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมี ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ DEBATE ผู้นำนิสิตในครั้งนี้ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะต่างๆ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมงานในครั้งนี้ ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
1  2  3  4  5  6  7  8 ]
1  2  3  4  5  6  7  8 ]