เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า

        เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 กองกิจการนิสิต เข้าร่วมลงนาม โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการนี้ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้ลงลายเซนต์ เพื่อทำความร่วมมือ และข้อตกลงจะเป็นมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง ครอบคลุม 9 จังหวัด ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]