เยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2557 กองกิจการนิสิต พร้อมทีมกิจการนิสิต ในส่วนของคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนิสิต ที่ได้ขอทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี และเพื่อเป็นข้อมูลในการกู้ยืมของนิสิตในอนาคต