โครงการศึกษาดูงานการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2556 กลุ่มต้นแบบ ระดับเพชร คณะกรรมการของชมรมได้ไปศึกษาดูงาน ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะการดำเนินงาน และนำแนวคิดที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงานของชมรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันให้ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]