ประกวดสุนทรพจน์ (ประเภทภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 กองกิจการนิสิต จัดโครงการแข่งขันโต้วาทีและการประกวดสุนทรพจน์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 โดยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 เป็นการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ได้ผู้ชนะเลิศคือ Miss Nichayarach Inwichlan คณะเภสัชศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายศรัณยาวุฒิ กังวาลวงศ์ไพศาล คณะมนุษยศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 Mr.Sagay Tonzin วิทยาลัยนานชาติ
           และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 เป็นการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่นางสาวเบญจรัตน์ ภูมิใหญ่ คณะนิติศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวณัฐินี อินทะเนตร คณะสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายศราวุธ สุดงูเหลือม คณะมนุษยศาสตร์ แข่งขัน ณ บริเวณข้างอาคาร NU Centertainment มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]