โครงการแข่งขันโต้วาที ประจำปี 2557

            เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 กองกิจการนิสิต จัดโครงการแข่งขันโต้วาที ประจำปี 2557 ขึ้น โดยมีนิสิต ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่ ตัดสิน ได้แก่ อาจารย์กฤษณะ นาคประสงค์ อาจารย์สุวรรณี ทองรอด อาจารย์ภาคภูมิ สุขเจริญ และนายจันทร์ดี ปัญญาถา กรรมการจับเวลา โดยมีทีมที่เข้าแข่งขันต่างใช้เทคนิคการพูดโน้มน้าวให้เห็นถึงเหตุผลแตกต่างกันออกไป งานนี้ออกรสออกชาติเพราะได้พิธีกรคนเก่ง คุณอนวัช มีเคลือบ จากกองพัฒนากลยุทธ์การตลาด ทำให้สีสันของการโต้วาทีเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 14 มีนาคม 2557 เราได้ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อทีมลูกเอกไทย
นายธนบัตร ใจอินทร์ มนุษยศาสตร์
นางสากรรณาภรณ์ เครื่องคำ มนุษยศาสตร์
นายศราวุธ สุดงูเหลือม มนุษยศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทีมสากลนิยม
นายภาณุรัช มณีเทศ บริหารธุรกิจฯ
นายธงชัย ศิริโภครัตนา บริหารธุรกิจฯ
นายอาทิตย์ ยอดสง่า บริหารธุรกิจฯ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทีมบ้านทุ่ง
นางสาวพิมพ์กมล พิจิตรศิริ สังคมศาสตร์
นางสาวปิยธิดา หอมบุปผา ศึกษาศาสตร์
นางสาวจิราพร ใจแสน ศึกษาศาสตร์
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]