กองกิจการนิสิต มน.ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 กองกิจการนิสิต มน.ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.ให้การต้อนรับ บรรยายาสรุป พร้อมซักถาม แลกเปลี่ยน การดำเนินกิจการนิสิตด้านต่างๆ ณ ห้องสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]