โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556

           เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 (English Camp : NU International Ambassadors 2013) ซึ่งรับผิดชอบโดยองค์การนิสิต มน. เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต ในการปรับตัวเข้ากับการเปิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกิจกรรมจะเป็นในรูปแบบ อบรมสัมมนา/ กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยจากสถานที่จริงภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยที่มีมายาวนาน
         สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ คือ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างทางด้านภาษา และวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำกิจกรรม และเกิดเครือข่ายกับนิสิตต่างชาติเพิ้อรองรับประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต จัดขึ้น ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเนรศวร
[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]