ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/2557

            เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 กองกิจการนิสิต จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3 โดยมี ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายนโยบายในการจัดกิจกรรมสำหรับพัฒนานิสิต ว่าควรให้นิสิตได้รู้จักเตรียมตัวเกี่ยวกับต้นทุนชีวิต 2 เรื่อง คือเรื่องสุขภาพ และเรื่องการศึกษา ใช้หลักธรรมชาติเป็นครู ให้นิสิตได้เรียนรู้เรื่องความโลภ ความกลัว เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่ดี ประสบผลสำเร็จ เน้นเก่งครองชีวิต มีความรับผิดชอบ ให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างสมดุลย์กัน และสุดท้ายให้นิสิตเตรียมตัวในปัจจัย 4 หลังจบการศึกษา ซึ่งถือว่าสำคัญยิ่งในการดำรงตน ทั้งหมดควรเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตแบบบูรณาการร่วมกัน จะได้เกิดประโยชน์หลากหลายด้าน ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มน.