การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษา

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง หลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1 / 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. โดยผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นประธาน ซึ่งมีการแจ้งในเรื่องของงบประมาณพร้อมทั้งหารือทิศทางในเรื่องของการจัดรูปแบบกิจกรรมของกลุ่มภาคเหนือตอนล่างในปีนี้ ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร