ประชุมเข้มหารือแนวทางป้องกันและแก้ไชปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร