การประชุมคณะกรรมการแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพ กองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 กองกิจการนิสิต จัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพ กองกิจการนิสิต โดยมี ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต โดยมีการเสนอร่าง-แผนการปรับปรุงและติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2557 และแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนิสิต ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]