โครงการจิตอาสาเพื่อผู้พิการ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการจิตอาสาเพื่อผู้พิการ นำโดยผู้บริหาร ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อม รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุคลากร และนิสิต ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินบริจาค ไปมอบให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 พิษณุโลก มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 3,000 บาท พร้อมสิ่งของจำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค และแผ่นซีดี ที่เป็นบทความ เพิ่อคุณภาพชีวิต ธรรมมะ และสุขภาพ มอบให้อีกจำนวน 10 แผ่น ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้มอบเงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท พร้อมแผ่นซีดีบทความ เพิ่อคุณภาพชีวิต ธรรมมะ และสุขภาพ มอบให้อีกจำนวน 40 แผ่น ให้กับตัวแทนของสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]