ประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 กองกิจการนิสิต จัดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557 ณ ลานกิจกรรม อาคารอนเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในงานมีการสงฆ์น้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในกองกิจการนิสิต โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิมาลา ชโยดม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต อดีตผู้ช่วยอธิการบดี กองกิจการนิสิต อ.บุญชัย เสริญวงศ์สัตย์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสุดท้ายนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกิงกิจการนิสิต ได้อวยพรให้บุคลากรกองกิจการนิสิต, กองศิษย์เก่าสัมพันธํ, กองพัฒนากลยุทธการตลาด และนิสิตชาวต่างชาติ เข้าร่วมรดน้ำดำหัวและรับพร จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]