ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายจันทร์ดี ปัญญาถา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๒ คน ได้แก่ ๑. นายธนบัตร ใจอินทร์ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ๒. นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมโชติ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ องคมนตรีศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ในพิธีมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้นับถือพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี จากทั่วราชอาณาจักร ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนโดยทั่วไป

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]