ประชุมผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ประจำปีการศึกษา 2557

งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2557ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคณะ จำนวน 17 คณะ

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]