ประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรมปีการศึกษา 2556

           เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 หน่วยแผนและประกันคุณภาพ งานธุรการ กองกิจการนิสิต จัดประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรมปีการศึกษา 2556 เพื่อพัฒนาองค์กรกิจกรรมที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา ซึ่งองค์กรกิจกรรมมีความหลากหลายจัดตั้งขึ้นตามความสนใจและความถนัดของนิสิตแต่ละกลุ่ม และดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาองค์กรกิจกรรมจะนำผลงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ผ่านมา ดังนั้น การจะตัดสินหรือประเมินประสิทธิภาพขององค์กรกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]