เหล่ากาชาดพิษณุโลก และกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนตรวจเยี่ยมนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ นางจันทนา ประเสริฐกุล พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และ ร.ต.อ.สมพร รามพุดซา รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 31 ได้ให้เกียรติเข้าร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็นการตรวจเยี่ยมประจำปี และติดตามและสอบถามถึงผลการเรียน การดำเนินชีวิต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนิสิตทุน ดังกล่าว ที่กำลังศึกษาในปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน โดยแต่ละคนได้รับการคัดเลือกรับทุน ก่อนเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความยากจน อยู่ในถิ่นทุรกันดาน และเข้าเรียนในสาขาด้านสาธารณสุข แต่ละคนจะได้รับทุนการศึกษาจำนวนแตกต่างกัน จนจบการศึกษา ซึ่งหากจบการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว ทุกคนต้องไปทำงานยังถิ่นเกิดของตนในภายใต้ชื่อ “บัณฑิตคืนถิ่น” อนึ่งสำหรับนิสิตทุนการศึกษา หรือนิสิตที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะที่ตนเองเรียนอยู่ หรือที่งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1215 ในวันและเวลาราชการ