มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา ผู้แทนจากสโมสรนักศึกษา , สภานักศึกษา , ชมรมกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรกว่า 50 คน ซึ่งเข้าศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมขององค์การนิสิต รวมถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้มีผู้แทนองค์การนิสิต และสภานิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]