กองกิจการนิสิต จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพชีวิตณ อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อนำกระบวนการคุณภาพ PDCA ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรจากกองกิจการนิสิต และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวเป็นผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2557 กว่า 140 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ และจากชมรมส่วนกลาง โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมดังกล่าว จำนวน 2 วัน คือตั้งแต่วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2557

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]