ม.บูรพา ศึกษาดูงานด้านองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้บริหารกองกิจการนิสิต และผู้แทนจากองค์การนิสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านองค์การนิสิต จากมหาวิทยาลัยบูรพานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข ที่ปรึกษาองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้นำนิสิต จำนวนกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 โดยได้และเปลี่ยนเรียนรู้กันในประเด็น การทำงานด้านองค์การนิสิต สภานิสิต ว่ามีแนวทางการทำงานเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร หลังจากนั้น ได้มีการเยี่ยมชมภูมิทัศน์ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร พิพิธภัณฑ์ผ้า และหอศิลป์ เป็นต้น

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]