กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา กองกิจการนิสิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติด” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ รวมถึง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผู้ประสานงานด้านกิจการนิสิตทุกคณะ เข้าร่วมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต ได้พัฒนาศักยภาพด้านการให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจ ในรูปแบบกระบวนการป้องกันปัญหายาเสพติด รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่องการบำบัดรักษาและฟื้นฟู และการตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี หลังจากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสังเคราะห์สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน เพื่อให้ได้ขั้นตอนวิธีการในการดำเนินงานด้านยาเสพติดของมหาวิทยาลัยนเรศวร FLOW CHAT ในการดำเนินงานด้านยาเสพติด เมื่อพบผู้เสพในมหาวิทยาลัย รวมถึงวิธีค้นหากลุ่มเสี่ยง ขั้นตอนในการดำเนินงานด้านวินัย การแบ่งระดับผู้ติดยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกัน การเฝ้าระวังและการปรับพฤติกรรม และยังมีการนำเสนอ Best Practiec ของสถาบันเครือข่ายมาปรับใช้ในการดำเนินงานด้านยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันนิสิตของมหาวิทยาลัย เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวนกว่า 60 คน

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]