นิทรรศการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม to be number one

ชมรม to be number one มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมจัดนิทรรศการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม to be number one จ.พิษณุโลก ในการเสนอผลงานและการต้อนรับคณะกรรมการฯเลาขานุการ โครงการ to be number one ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้แนวคิด” เป็นหนึ่งโดยไม่พึงยาเสพติด” โดย ชมรม to be number one จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประกวดชมรม to be number one ระดับเพชร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในวันที่20มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว