พิธีบวงสรวง และทำบุญองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2557

           องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการโครงการพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทำบุญองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2557ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและลานอเนกประสงค์ขึ้น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2557 โดยมีดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดี และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการ (ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต และทีมงานองค์การนิสิต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานขององค์การนิสิต ปีการศึกษา 2557 ต่อไป ผู้ส่งข่าว: นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์การนิสิต ม.นเรศวร
[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]