กองกิจการนิสิต จัดสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2557

            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และผู้ปฎิบัติงานด้านกิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 36 คน ณ บ้านสวนคลาสสิค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การจัดกิจรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับรองรับนิสิตใหม่ ในปีการศึกษา 2557 และหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรวุฒิ แสงเฟื่อง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) มาบรรยายเรื่อง “การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต” และอาจารย์ประกาศิต เรี่ยมสุวรรณ มาแนะนำ “วิธีการเขียนโครงงานคุณธรรม” จากนั้นผู้สัมมนา ได้เสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมและทดลองปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นิสิต การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอโครงการที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]