มน.จัดโครงการ WE ARE TO BE NUMBER ONE NU เพื่อหาแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัย

           เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการWE ARE TO BE NUMBER ONE NU ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำนิสิต TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง 16 คณะ 1 วิทยาลัยและหาแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยรวมถึงหาแนวทางการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ก้าวสู่กลุ่มมาตรฐานระดับประเทศ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตุผู้ติดยาเสพติด กิจกรรมต่าง ๆ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และกิจกรรมระดมความคิด เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจากนางณัฐธภา นพจินดา และนายเทิดศักดิ์ เนียมเปีย นักวิชาการด้านสาธารณสุข จากสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดพิษณุโลก หรือ สสจ.พล.มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2557