มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2557

           เมื่อวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ผู้บริหารกองกิจการนิสิต ได้จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ให้กับผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 77 คน เข้าร่วมสัมมนา ที่จังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้นำนิสิตรับทราบนโยบายและหาแนวทางในการจัดกิจกรรมนิสิตอีกทั้งเสริมสร้างผู้นำนิสิตให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2538 เป็นวิทยากรกิจกรรมระดมสมองประเด็น Student Leadership for Team Building & NU Pride and Dignity
[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]