มอบของรางวัลให้กับคนเก่งที่ร่วมสนุกตอบคำถาม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 บุคลากรงานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต พร้อมด้วย หน่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนิสิต งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ได้สัญจรไปพบกับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ณ ห้อง MD125 คณะแพทยศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการสำหรับนิสิตใหม่ รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวินัยนิสิต เพื่อให้นิสิตได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองตลอดช่วงของการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้สำเร็จการศึกษาออกไปได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวและเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป "ทุกคำถามนิสิต ssid พิชิตได้ โทร. 055-968334"

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]