สัมมนาผู้นำกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557

           เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวให้โอวาทกับผู้นำนิสิตทั้ง 6 ด้าน ในโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ต่อจากนั้นได้มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่และข้อตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบร่วมกัน โดยที่ปรึกษาสภานิสิต (ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น) และประธานสภานิสิต(นายวีระชัย โกวิทวรพงศ์) หลังจากชี้แจงแล้วผู้นำนิสิต ได้แยกกันไปอบรมสัมมนาตามด้านที่ตัวเองรับผิดชอบ ดังนี้
- ด้านผู้นำพยาบาล หัวข้อ “การปฐมพยาบาลและการใช้ยาเบื้องต้น”
- ด้านผู้นำเชียร์ หัวข้อ “บทเพลงมหาวิทยาลัยกับความภาคภูมิใจในสถาบัน”
- ด้านผู้นำลีดเดอร์ หัวข้อ “ช่วยกันคิด ช่วยกันทำให้เป็นผู้นำลีดเดอร์”
- ด้านผู้นำนันทนาการ หัวข้อ”การรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แรงกดดัน ในสังคมออนไลน์”
- ด้านผู้นำวินัย หัวข้อ”วินัยที่ดี สร้างประเพณีที่ดี”
- ด้านผู้นำเทคนิคเชียร์ หัวข้อ “เชียร์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อความเป็น 1 ในสถาบัน”

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ และ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาบรมราชินีนาถ