กองกิจการนิสิต จัดโครงการค่ายฝึกทักษะวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร

           เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เป้นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายฝึกทักษะวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การปรับพื้เนฐานการขับร้องเพลงลูกทุ่ง การเต้นและการเล่นดนตรี โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้ประกอบด้วย นายพลธรายุทธ ทิพยุทธ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี นายนพรันต์ ลาไม้ ผู้ฝึกสอนด้านการเต้น และนางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ ผู้ฝึกสอนด้านการร้องเพลง สำหรับโครงการนี้ จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฏาคม 2557 ณ อาคารด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีความสนใจเรื่องการฝึกทักษะด้านดนตรีเข้าร่วมกว่า 60 คน
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]