โครงการสัมมนาแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในสถาบันเขตภาคเหนือตอนล่าง

           เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดโครงการสัมมนาแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในสถาบันเขตภาคเหนือตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม2557 ณ ห้องประชุมโกลด์เด้นฮอลล์ โรงแรมแกรนฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้ร่วมกันหาแนวทางและวางแผนงานในการจัดกิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้แนวทางในการดำเนินโครงการดังกล่าว