กองกิจการนิสิต จัดโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ และการเบิกจ่ายพัสดุ

           เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ และเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้ที่มาทำแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการนั้น ก็ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่การเงิน การคลัง และเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับปฏิบัติการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงของกองกิจการนิสิต เพื่อให้แนวทางการทำงาน และการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเข้าใจในระบบการทำงานมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]