โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 Pre-Beginning Dream Land ดินแดนสู่ความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่

           เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2557 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นายชัยศักดิ์ ขันธจำนงค์ นายกองค์การนิสิต มน.ประจำปีการศึกษา 2557 จัดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 Pre-Beginning Dream Land ดินแดนสู่ความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างให้นิสิตผู้ทำกิจกรรม ได้รับความรู้จากการอบรม ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 5-6กรกฏาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบคุณภาพจากทีมโสตองค์การนิสิต
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]